Защита от стационарни камери и камери за средна скорост. Пълна база данни за Европа.

С радарен модул KIYO GPS U1 за предварително сигнализиране на пунктовете за проверка от системата VÉDA {ВЕДА} и за мобилните радарни измервания

Душата на системата GPS U1 предварително сигнализира наличието на устройства за измерване на скоростта и паралелно с това обединява елементите на комплектната система. С нейна помощ свързаните лазерни и радарни модули чрез говорящ глас на английски език дават предупреждение, а с помощта на технологията GPS броят на фалшивите радарни и лазерни алармирания може ефикасно да бъде намален.

 

Стационарните пунктове за проверка може да се установят ефикасно и навременно дори на 750 метра пред вратите на системата с помощта на легално използвани детектори в системата GPS, какъвто например е KIYO GPS U1. Скоростта трябва да се намали във всички случаи! Системите за сигнализиране на стационарни устройства за измерване на скоростта не са в състояние да блокират средствата за измерване на скоростта, а само да предупредят своевременно за приближаване към пункта за измерване, при което водачът на превозното средство при нужда да може да коригира скоростта на движение.

 

Към централната единица може да се свърже радарният модул, който има особено значение при използване на системата в чужбина. В случай, че пътувате в почти която и да е чуждестранна държава, там все още използват подвижни радарни средства за измерване на скоростта, които не може да се сигнализират предварително нито от устройствата за противодействие на лазери, нито пък от GPS детекторите. Радарният модул обаче дава възможност за предварителното сигнализиране на такива подвижни радарни средства.

  • Сигнализиране на стационарно средство за измерване на скоростта
  • Предварително сигнализиране на други опасни пунктове (напр.: камера за преминаване на червено, опасен кръстопът и др.)
  • Предварително сигнализиране на подвижни радарни средства за измерване
  • Безплатна възможност за актуализиране на европейската база данни
  • Предупреждения на английски език
  • Може да се скрие под арматурното табло с помощта на допълнителния кабел за комуникация и с GPS антената
  • Възможност за свързване на външен високоговорител
  • Може да се избира дистанцията за предупреждаване
  • Възможност за настройка на предупреждението за превишаване на скоростта

За предварително сигнализиране на измерванията с подвижен радар чрез радарния модул KIYO GPS U1

Душата на системата GPS U1 предварително сигнализира наличието на стационарни устройства за измерване на скоростта и паралелно с това обединява елементите на комплектната система. С нейна помощ свързаните лазерни и радарни модули дават предупреждение чрез говорящ глас на английски език, а пък с помощта на технологията GPS броят на фалшивите радарни и лазерни алармирания може ефикасно да бъде намален.

Стационарните пунктове за проверка може да се установят ефикасно и своевременно, дори на 750 метра пред вратите на системата, с помощта на легално използвани детектори в системата GPS, какъвто е например KIYO GPS U1. Скоростта трябва да се намали във всички случаи! Системите за сигнализиране на стационарни устройства за измерване на скоростта не са в състояние да блокират средствата за измерване на скоростта, а само да предупредят своевременно за приближаването към пункта за измерване, благодарение на което при нужда водачът на превозното средство ще може да коригира скоростта на движение.

Радарен модул KIYO RAD U1 за предварително сигнализиране на подвижните радарни средства за измерване на скоростта:

Почти във всички държави в чужбина все още използват подвижни радарни средства за измерване на скоростта, които не може да се сигнализират предварително нито от устройствата за противодействие на лазери, нито пък от GPS детекторите. Радарният модул, свързан към KIYO GPS U1 обаче дава възможност за предварителното сигнализиране на такива подвижни радарни средства. Радарният модул не е в състояние да работи като самостоятелна единица.

Възможност за свързване на лазерна единица!

Като отделен самостоятелен продукт има възможност за закупуване на комуникационен кабел, с помощта на който може да се осъществи връзка към системата на лазерното средство за сигнализиране KIYO D Ultimate. При такова положение с помощта на уреда KIYO GPS U1 предупрежденията на лазерното средство представляват гласов звук, а с помощта и на многоцветен LED алармирането става още по-разбираемо, по-осведомяващо и по-удобно за ползване от потребителите. Към KIYO GPS U1 се свързва лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate, благодарение на което се сигнализира не само фактът за наличие на устройство за измерване, а и неговата посока и тип.

При включено положение KIYO GPS U1 непрестанно наблюдава работното състояние на лазерното средство KIYO D Ultimate и доколкото забележи каквато и да е нередност, уведомява за това водача на превозното средство с гласов звук. При пускане на двигателя KIYO GPS U1 съобщава за актуално настроения работен режим на лазерното сигнализиращо устройство KIYO D Ultimate, а по този начин може да се избегне функционирането му в неправилен работен режим, или евентуално незабелязаното му изключено състояние.

С помощта на GPS технологията, изградена към KIYO GPS U1 лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate разпознава скоростта на превозното средство, а по такъв начин се открива възможност за настройка на алармирането на лазерното устройство в зависимост от скоростта, а по такъв начин се намалява в значителна степен вероятността от фалшиво предупреждение заради най-новите лазерни системи за спазване на дистанция при движение по задръстените пътища. Освен това може да се въведат и постоянни GPS координати на пунктовете, съдържащи фалшиви лазерни предупреждения и така лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate на такива места няма да алармира.

Към устройството KIYO GPS U1 може да се свържат общо две лазерни сигнализиращи средства KIYO D Ultimate, с което системата може да се разшири до 8 бр. сензори.

Функциониране на средството:

KIYO GPS U1 се включва при пускане на двигателя и започва да търси връзка с GPS спътниците. Установяването на контакт с тях и влизането на средството в активен режим на работа се съпровожда от кратък звуков сигнал. След това, когато автомобилът е на място, средството показва точното време, а по време на движение актуалната скорост на превозното средство до момента, в който автомобилът наближи опасно място. Тогава се подава предупреждение на английски език, а на дисплея започва да броенето на оставащите до опасното място метри в намаляващ ред. С помощта на средството може да се зададат и собствени места/собствени „опасни“ точки (например неотбелязани все още в база данните нови стационарни системи за измерване на скоростта или считаните за опасни от индивидуален аспект кръстовища).

Към GPS детектора може скрито да се вгради и радарен детекторен модул, а с помощта на допълнителното лазерно средство системата е в състояние да разпознае и предварително да сигнализира също и за нестационарни, тоест, подвижни устройства за лазерно и радарно измерване на скоростта. Скритото монтиране на GPS детектора може да се осъществи в различните жабки на арматурното табло или да се постави зад самото арматурно табло. При последното решение допълнително закупената GPS антена обезпечава приемането на сигналите от GPS спътниците.

Ако сигналът на разположеното зад арматурното табло средство се окаже недостатъчно силен, тогава силата на сигнала може да се увеличи многократно с помощта на изхода за външен високоговорител към комуникационния кабел и свързването му към закупения допълнително външен високоговорител. С помощта на допълнителния комуникационен кабел GPS детекторът е в състояние да сигнализира за опасностите чрез намиращия се на него LED и чрез издаване на звуков и визуален сигнал. При това положение средството може напълно да се скрие на различни места в арматурното табло, или дори изцяло под самото табло.

 

KIYO GPS U1

снимки